Kwiindaba

iindaba-umfanekiso-01

La makhonkco eendaba alandelayo aquka upapasho ngalunye apho iSan Diego Eviction Prevention Collaborative okanye umbutho odibeneyo ucatshulwe okanye udliwano-ndlebe.